When your browser is not supporting, download any one of this player.
.

.

.

.
தமிழம்.பண்பலை (Thamizham.FM)
தமிழம்.பண்பலை உங்களுக்குக் கேட்கவில்லை என்றால் உங்கள் கணினியில் உள்ள இசையை இயக்கும் மென்பொருள் பொருந்தவில்லை என்று நினைக்கிறேன். அருகில் உள்ள 4 இசையை இயக்கும் மென்பொருள்களில் ஏதேனும் ஒன்றினை இறக்கி நிறுவிக் கொண்டு அதன் வழியாக நீங்கள் பாடல்களை 24 மணி நேரமும் தொடர்ந்து கேட்கலாம்.
ஆன்டிராய்டு கைபேசியில் இறக்கி, செல்லுமிடமெல்லாம் தமிழுணர்வுப் பாடல்களைக் கேட்கவும்.